Sơ Đồ Tổ Chức Saigontek Glass

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty. Trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công cialis 20mg ty.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:
- Kế toán tài chính và kế toán quản trị, tin học ;
- Tổ chức Nhân sự – Hành chính;
- Các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản.
Giúp việc cho Tổng Giám đốc có 01 Phó Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng.
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT – KINH DOANH
Phụ trách các lĩnh vực:
- Công tác sản xuất tại nhà máy gia công sản phẩm sau kính;
- Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Công tác phát triển đầu tư mở rộng;
Các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc :
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
- Quản trị nguồn nhân lực;
- Công tác định biên lao động;     
- Thực hiện công tác tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động;
- Quản trị hành chính văn phòng;
- Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh, bảo vệ;
- Giao tế các cơ quan hữu quan.
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
- Lập kế hoạch tài chính: tiền mặt, vốn vay, vốn lưu động;
- Quản lý các khoản phải thu, chi;
- Giao dịch ngân hàng;
- Quản lý hệ thống luân chuyển chứng từ, lưu trữ các báo cáo tài chính.
PHÒNG KINH DOANH
- Tổ chức nghiên cứu khảo sát thị trường; xúc tiến bán hàng (bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu) ;
- Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối sản phẩm;
- Công tác tiếp thị, quảng cáo, hội thảo;
- Chính sách bán hàng, dịch vụ bán hàng;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, nguyên vật liệu;
- Quản lý, sử dụng khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải;
XƯỞNG SẢN XUẤT
- Tổ chức sản xuất ; đào tạo tay nghề cho lao động trực tiếp;
- Quản lý, sử dụng khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vật tư máy móc được giao;
- Xây dựng quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật;
- Thiết kế sản phẩm mới ;
- Thống kê và xây dựng các định mức năng suất.
ĐỘI THI CÔNG LẮP DỰNG
- Tổ chức khảo sát, tư vấn, thiết kế
- Lập phương án tổ chức thi công lắp dựng công trình

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: